Híreink      

 A 2015 évi valamint a 2016 első negyedévi pénztári jelentés
megtekinthető a
 Pénztári   jelentés 
rovatban

Megjelent az Ághegy antológia X. kötete
(46-50 szám)

Megjelent a Magyar Liget legújabb száma
(2015 / 4-5)

 ♦

A Társaság 2015 évi virtuális közgyűléséről készült jegyzőkönyv
megtekinthető a
Jegyzőkönyv

rovatban

 

 

Alapszabály

 

 1.§.    Az egyesület neve: Ághegy-Liget Baráti Társaság (ÁLBT)

 2.§.  A Társaság demokratikus virtuális közösség. Tagjai, anyanyelvüket, hagyományaikat ápoló- és művelődési tevékenységet kívánnak folytatni. Szándékukban áll a magyar kultúra, főként az irodalmi- és képzőművészeti alkotás éltetése a skandináviai országokban, valamint a skandináv kultúra  ismertetése és terjesztése a magyar nyelvterületen. 

 3.§.   A Társaság célja az intézményes támogatást többnyire nélkülöző két lap (Ághegy, Magyar Liget) és az Ághegy könyvek éltetése, terjesztésüknek, népszerűsítésüknek és anyagi támogatásuknak szervezése, és magyar irodalmi és művészeti rendezvények, találkozások, együttlétek rendszeresítése a skandináv országokban, Magyarországon, és külfödi magyar egyesületekkel és szervezetekkel együttműködve más országokban is.

 4.§.   A Társaság  tagja az, aki befizeti a tagdíjat vagy a tagdíjnál nagyobb pénzösszeggel támogatja tevékenységünket és a fizető taggal közös háztartásban élő személyek, (gyermekek 7 éves kor felett), valamint az aki önzetlen munkájával járul hozzá az Ághegy folyóirat, a Magyar Liget családi lap, valamint az Ághegy könyvek megjelentetéséhez és terjesztéséhez.

 5.§. A tagok joga, hogy igényeiknek megfelelően országonként és régiókként kis közösségeket alakítsanak, és ezek élére vezetőket válasszanak. A kisközösségek tevékenységét a Társaság elnöksége összefogja és ajánlásaival  irányítja.

 6.§.   A Társaság legfőbb határozószerve a virtuális közgyűlés. Évenként legalább egyszer, a három héttel előbb meghirdetett javaslatokról dönt, de tíz tag kérésére, tervbe vehet, egyszerű szavazattöbbséggel elfogadhat, vagy elutasíthat javaslatokat a Társaság tevékenységének tervéből. A szavazás a világhálón történik a társaság honlapján.  http://aghegy.hhrf.org/tarsasag/

 7.§.  A közgyűlés - demokratikusan – legalább háromévenként vezetőséget választ. A vezetőség: elnökségből és választmányi tagokból áll. A vezetőség köteles évenként részletes tevékenységi tervet kidolgozni és annak teljesítését nyomon követni.

 8.§.    Az aláírás jogát az elnök és a pénztáros vagy a titkár és a pénztáros gyakorolja.

 9.§.   A Társaság anyagi alapjait különféle, az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam és a Magyar Liget című dél-svédországi magyar családi lap, könyv és lemezkiadványainak támogatására érkező adományokból, saját rendezvényeiből és a tagdíjakból biztosítja. A tagdíjat a vezetőség javaslatára a tagság dönti el és módosítja.

10.§.   A Társaság könyvvitelét a pénztáros végzi, évenként szakavatott könyvvizsgáló ellenőrzi.

11.§.  Az alapszabályban nem rendezett ügyeket és teendőket illetően a svéd gyakorlathoz próbálunk igazodni.

 

 

Stadgar
för den idéella föreningen, Aghegy-Liget Vänskapsförening
 

1.§   Föreningens namn:  Aghegy-Liget Vänskapsförening, förkortning: ALV.   
(på ungerska: Ághegy-Liget Baráti Társaság, förkortning: ÁLBT)

2.§  ALV är en demokratisk virtuell gemenskap. Föreningens medlemmar har för avsikt att odla det ungerska språket och de ungerska traditionerna. De arbetar för att hålla vid liv den ungerska kulturen, stimulera ungrarnas litterära- och konstnärliga skapande i Skandinavien samt att ge dem möjlighet att sprida sina egna verk och kännedom om de skandinaviska ländernas kultur över hela världen, till områden, där det talas ungerska.

3.§   Föreningens huvuduppgift är  att bidra till utgivningen av tidskriften Ághegy, familjetidningen Magyar Liget och Ághegys bokserie. Föreningen, genom att ordna presentationer, möten och sammankomster på så många ställen som möjligt, skall verka för att publikationerna blir kända och eftertraktade. Föreningen skall även verka för att skaffa fram medel, så att verksamheten kan finansieras.

4.§  Föreningens medlemmar är de som ekonomiskt (medlemsavgift, gåvor) eller med osjälviska arbetsinsatser bidrar till förverkligandet av föreningens i §.3 formulerade huvuduppgift.

5.§ Till medlemmarnas rättigheter hör att i sina respektive närområden efter behov bilda små arbetsgrupper och att utse ledare för dessa grupper. Grupperna verksamhet samordnas av styrelsen.

6.§   Föreningens viktigaste styrorgan är det virtuella årsmötet. Årsmöte skall äga rum minst en gång per år och skall utlysas tre veckor i förväg. Styrelsen äger rätt att utlysa extra årsmöten. Besluten fattas med enkel majoritet. Röstningen sker via nätet, på föreningens hemsida. http://aghegy.hhrf.org/tarsasag/

7.§   Senast var tredje år, i samband med ett årsmöte, skall en ny styrelse väljas. Styrelsen är skyldig att utarbeta en verksamhetsplan och se till att de planerade aktiviteterna förverkligas.

8.§   Till firmatecknare skall ordföranden och kassören eller vice ordföranden och kassören utses.

9.§   Föreningens verksamhet finansieras i huvudsak genom bidrag, gåvor och medlemsavgifter.

10.§  Bokföringen sköts av föreningens kassör och kontrolleras i god tid innan årsmötet äger rum av en kvalificerad revisor.

11.§  Beträffande frågor och situationer som inte är förutses av eller regleras i denna skrivning, hänvisas till gällande svensk föreningsrätt.