Híreink      

 A 2015 évi valamint a 2016 első negyedévi pénztári jelentés
megtekinthető a
 Pénztári   jelentés 
rovatban

Megjelent az Ághegy antológia X. kötete
(46-50 szám)

Megjelent a Magyar Liget legújabb száma
(2015 / 4-5)

 ♦

A Társaság 2015 évi virtuális közgyűléséről készült jegyzőkönyv
megtekinthető a
Jegyzőkönyv

rovatban

 

 

Archivum

 

Együttműködési megállapodás

 

Mely létrejött egyfelől, az

Ághegy Liget Baráti Társaság 22240 Svédország, Lund, Landsomarev1

 másfelől a

Székely Ház Közhasznú Alapítvány 2112 Veresegyház, Vasút u 7.

között az alábbi célból.

 

A két szervezet több éves kapcsolata és kiváló együttműködése alapján úgy határozott, hogy a későbbiekben ezt az együttműködést még szorosabbra fűzi a hatékonyabb, egymást segítő kooperálásban.

 

Mindkét szervezet eltökélten tevékenykedik a magyar kultúráért, művelődésért, a magyar anyanyelv fennmaradásáért, a határon inneni és a határon túli magyarság összetartásáért, önműveléséért egyfajta kulturális kapocs létrehozásáért.

 

Az Ághegy Liget Baráti Társaság a skandináv területre szakadt magyarokkal, míg a Székely Ház Közhasznú Alapítvány, mint anyaországon belül működő szervezet a Trianon által elszakított területek magyarságával tartja a kapcsolatot.

 

Az Ághegy Liget Baráti Társaság felkéri és megbízza a Székely Ház Közhasznú alapítványt, hogy az anyaországi pályázatokon részt vegyen, az esetlegesen elnyert pályázati pénzeket könyvkiadásra, kiállítások szervezésére és egyéb a fent említett célok érdekében folytatott egyéb tevékenységekre fordítja.

 

Az elnyert pályázati összegek felhasználásának menetéről a két szervezet közösen határoz. A Székely Ház Közhasznú Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti célokra megnyert pályázati támogatásokat az Ághegy Liget Baráti Társasággal egyeztetett célokra fordítja és ebbe az Ághegy Liget Baráti Társaság részére betekintési, ellenőrzési lehetőséget biztosít.

 

További közös céljaink:

  • Az Ághegy Lapfolyam folyamatos megjelentetése.
  • Az Ághegy könyvsorozat bővítése.
  • Az Ághegy könyvsorozat által lefedett kör szélesítése, erre jó példa az Erdélyi Szépmíves Céh emlékkötet megjelentetése.
  • A közösen megjelentetett művek példányszámának növelése, és azok mind szélesebb körben való megismertetése.
  • Az Ághegy könyvek anyaországon belüli ismertségének és olvasottságának növelése, minél több könyvbemutató rendezésével és magasabb gyártási példányszámokkal.
  • Különösen fontosnak tartjuk, hogy e kötetek a skandináv területen élő magyar diákok kezébe is eljussanak.

 

A minél jobb együttműködés érdekében a két szervezet vezetői úgy döntöttek, hogy minden év végén összeülnek a tárgyévi közös munka kiértékelésére és az azt követő év teendőinek munkatervbe foglalására.

 

Veresegyház, 2011. február 20.

 

………………………………………….

………………………………………….

Móricz László

alelnök

Ághegy Liget Baráti Társaság

Nagy Zoltán

kuratóriumi elnök

Székely Ház Közhasznú Alapítvány

 

 

 

 

KERETMEGÁLLAPODÁS

A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA NEMZETKÖZI TÁRSASÁGA -ANYANYELVI KONFERENCIA

ÁGHEGY MAGYAR LIGET BARÁTI TÁRSASÁG

 

jelen keret-megállapodás, kinyilvánítja

- a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága - Anyanyelvi Konferencia (1072 Budapest, Rákóczi u 38. I. em.2.), képviselő: Pomogáts Béla Elnök) és a

- Ághegy Magyar Baráti Társaság (Lund, Landsdomare Vag I, Svédország képviselő:

Moritz László alelnök),

 

mint két nonprofit intézmény együttműködését, azt kívánja szolgálni, hogy ez a folyamat szakszerű legyen, és hatékonyan szolgálja az egyetemes magyar, illetve svédországi magyar közösségek kulturális önépítését, körükben történő tudományos isrneretterjesztést, az egyetemes magyar értékek gyarapítását.

Jelen megállapodás a következő területeken ajánl együttműködést:

- elősegítik egymás tevékenységét alapszabályaik által megfogalmazott területeken;

- éves programjukat összehangolják, lehetőség szerint közös rendezvényeket

bonyolítanak le a tudományos ismeretterjesztés, az oktatás és a közművelődés terén;

 

- információs anyagokat, rendezvényeikkel kapcsolatos dokumentumokat, tudományos ismeretterjesztő dolgozatokat a lehetőség szerint közösen jelentetnek meg;

 

- a magyar tudomány és kultúra terjesztésének kialakítását szolgáló tanácskozások szervezésében együttműködik a két szervezet;

 

- közös rendezvényeikbe bevonják a magyar alkotó értelmiséget, szakmailag támogatják őket az anyanyelvi kultúrát szolgáló gyűjtemények, nyelvkönyvek, szótárak kiadásában,

 

- a felnőttoktatásban, az iskolán kívüli képzésben kölcsönösen támogatják egymás elképzeléseit;

 

- a közös programokra együtt gyújtanak be pályázatokat, vállalják, ha szükséges a pénzügyi lebonyolító szerepét;

 

- a két intézmény a kölcsönösen partnerkapcsolatok bővitése érdekében rendszeresen meghivják az együttműködő szervezetek képviselőit, tagjait a különböző rendezvényekre.

 

A jelen megállapodás két példányban készült, határozatlan időre szól, visszavonásig érvényes, minden pontját a felek alkalmanként részleteiben újratárgyalják és rögzítik az együttműködés további lehetőségeit és módozatait.

 

Lund-Budapest, 2011. február 21.              

az Ághegy Magyar Baráti Társaság nevében:

Moritz László alelnök

a MNYKNT-AK nevében:

Pomogáts Béla elnök

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZÁNDÉKNYILATKOZAT

  

Amely létrejött egyrészről a Falvak Kultúrájáért Alapítvány, 1134 Budapest, Gidófalvy utca 29 V/3. adószám: 18081747-1-41, képviselő Nick Ferenc, kuratórium elnöke (továbbiakban alapítvány),másrészről az Ághegy-Liget Baráti Társaság, Stockholmban bejelentett, a nyilvántartásban a 802421-6841 számot viselő egyesülete és az Ághegy (ISSN 1650-8483) skandináviai magyarirodalmi és művészeti lapfolyam valamint a Magyar Liget, (ISSN 1404-7780) a dél-svédországi magyarok családi lapja, Svédország, LUND  22240,  Landsdomarev. 1, képviseletében: Tar Károly, a skandináviai magyar alkotók nonprofit egyesületének t. elnöke, a lapok főszerkesztője ( a továbbiakban között a mai napon az alábbi feltételek szerint:

1. A felek rögzítik szándékukat, hogy a „Visegrádi Alap” által a nemzetközi együttműködésre kiírt pályázaton az Európai Kultúra Napja (szeptember 20) pályázati projekt megvalósításában együttműködnek.

2. A projekt előzményének tekintik azt, hogy a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kezdeményezéseként magyarországi, szlovákiai, szlovéniai, romániai és ukrajnai civilszervezetek 2008. április 30-i megállapodását, amelynek eredményeként 2008. szeptember 20-án megindult az Európai Kultúra Napja (szeptember 20) eseménysorozat végrehajtása. Ezen program 2009-ben a Falvak Kultúrájáért Civilhálózat 28 civilszervezetének bevonásával kibővült. 

3. A program távolabbi célja, hogy a multikulturális környezetben, az egyenrangú kultúrák bemutatásával váljék Európai Kultúra Napja (szeptember 20.) Európa Unió tagországainak közös kulturális ünnepévé. Adjon széles körben alkalmat más egyes kultúrák megismerésére és erősítse az európai identitás kialakítását. Támogassa a nemzetállamok globális és lokális céljait, a társadalmi értelemben a fenntartható fejlődést az európai integrációs, multilaterális együttműködés területén.     

4. A projekt témája:

 Az Európai Kultúra Napja nemzetközi, multikulturális eseménysorozat megszervezése.

5. Az Európai Kultúra Napja fogalma:

Ø      A Falvak Kultúrájáért Alapítvány kezdeményezésére öt ország civilszervezeteinek összefogásával szeptember 20-án és az azt következő négy hétben rendezik meg évente az Európai Kultúra Napját, amely bemutatja az egyenrangú kultúrák együttműködtethetőségét és egymás melletti fejleszthetőségét. Az együttműködők és a kulturális események tekintetében egyaránt bővülő program évente változó helyszíneken – Magyarországon és külföldön – megszervezett központi programból, valamint a kultúra főbb ágait felölelő „európa találkozók” multikulturális eseménysorozatából áll. Az esemény összekapcsolódik nemzetközi értékteremtéssel és elismerések átadásával. 

6. A felek kijelentik, hogy a pályázatban meghatározott célokkal egyetértenek, azok megvalósításában, a pályázatban foglalt terveknek megfelelően részt vállalnak. A részvétel mennyisége és minősége összefüggésben van az együttműködő civilszervezetek lehetőségeivel és jelen pályázat sikerességével.

7. Az együttműködés az egyes eseményekkel (előadás, kiállítás, kulturális bemutató) való megjelenéstől a nemzetközi együttműködésben megvalósuló európatalálkozók megszervezéséig terjed.    

 

8. A projekt megvalósításában a felek a tőlük telhető legjobb tudás szerint vesznek részt. A projekt részletes forgatókönyvét közösen készítik el, és az önként vállalt feladatokat maradéktalanul teljesítik.

9. A felek működési területükön keresik a lehetőségeket újabb pályázatok benyújtására.

Lund, 26. 1. 2010

 

    ………………………                                                  …..………………………….

          Nick Ferenc kuratórium elnök                                                     Tar Károly

         Falvak Kultúrájáért Alapítvány                             az Ághegy-Liget Baráti Társaság t.elnöke,

az Ághegy és a Magyar Liget főszerkesztője

 

 

 

BALANSRÄKNING per 12 oktober 2011

 

 

 

Tillgångar                                    

                                        2011                 2010

 

Omsättningstillgångar                                                           

          Bankkonto                                    260                          10385

           Kassa                                             0                              124

Summa omsättnigstillgångar                    260                         10 509

  

Summa tillgångar                                    260                        10 509

 

 

Skulder och eget kapital

                   

             Upplupna skulder                               0                              0

             Övriga kortfristiga skulder                131                          131

 

Summa skulder                                           131                          131

 

Balanserat resultat                                  10 378                         2 824

Årets resultat                                         -10 249                         7 554

                     Summa eget kapital                 129                       10 378

 

Summa skulder och eget kapital                     260                      10 509 

 

 

 

 

RESULTATRÄKNING per 12 oktober 2011

 

                                              2011                   2010

Intäkter  

                Medlemsavgifter                                    840                          740

                Intäckter böcker/CD                                  0                             0

                Övriga intäckter/Bidrag                     13 384                       9 997

Summa intäkter                                             14 224                    10 737

 

Kostnader                      

                 Adminstrationskostnader                      -374                        -145

                 Kostnad media/tryckeri                   -22 305                         -870

                 Medlemsavgifter                                  -700                        -850

                 Övriga kostnader                              -1 094                      - 2 168

Summa kostnader                                       -24 473                      -3 183                 

                     

                  Årets resultat före fin.intäkt           -10 249                         7 554

                  Ränta                                                    0                               0

 Årets resultat                                              -10 249                       7 554

 

 

Lund 2011 november

 

 

Márta Mészáros                                           Ágnes Borg

ordförande                                                   kassör

 

Aluuan Gabriella

revisor